PSO – Theo giới luật của Đức Phật và chư Tổ đã chế định, hằng năm sau ba tháng An cư Kiết hạ, chư Tăng Ni làm lễ Tự tứ giải chế trước khi về lại trú xứ của mình. Ngày ấy đức Phật hoan hỷ, vì tất cả hành giả An cư đều đã thúc liễm thân tâm, tu hành tinh tấn, những lỗi lầm đều được quyên trừ, đạo quả cũng nhờ đó mà đơm hoa thành tựu.

Trên tinh thần đó, sáng ngày 15/8/2021 (mồng 8/7 năm Tân Sửu), tại Đạo tràng An cư Kiết hạ chùa Bảo Châu – dành cho chư Tăng tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra lễ  lễ Tự tứ giải chế An cư trong không khí đoàn kết và hòa hợp.

Tại buổi lễ, chư Tôn đức đã tiến hành nghi thức bạch Phật sám hối, Yết ma xả giới, đối thú Tự tứ, hồi chung bản và hồi hướng.

Bảo Hưng