GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG

 

 

————–
Số:  043/TB.BHPTW
V/v tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 của BHPTW GHPGVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

————–
TP.Hồ Chí Minh, ngày  06 tháng 8 năm 2022

 

 

THÔNG BÁO
Tham dự Hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ VIII (2017-2022) BHPTW và Tọa đàm tuyên truyền Hoằng pháp hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ IX (2022-2027)

Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự năm 2022 của Ban Hoằng pháp Trung ương.

Căn cứ đề án tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ IX (2022-2027).

Thực hiện tinh thần cuộc họp ngày 18/07/2022 của Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN về việc tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ (2017-2022).

Căn cứ công văn chấp thuận số 1078/TGCP-PG, ngày 03 tháng 8 năm 2022, của Ban Tôn giáo Chính phủ.

Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN kính thông báo và kính mời chư Tôn đức thành viên Ban Hoằng pháp Trung ương và các thành viên Phân ban trực thuộc Ban Hoằng pháp, tham dự Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ (2017-2022) và tọa đàm tuyên truyền Hoằng pháp hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ IX (2022-2027) như sau:

1. Thời gian tổ chức: 01 ngày, thứ Ba, 16/8/2022 (nhằm 19/7 Nhâm Dần); buổi sáng tọa đàm, buổi chiều tổng kết nhiệm kỳ VIII (2017-2022).

2. Địa điểm tổ chức: Tu viện Khánh An – 1055/3D, Võ Thị Thừa, P. An Phú Đông, Q. 12, TP.HCM.

3. Phương tiện đi lại và cư trú

Chư tôn đức Tăng Ni hoan hỷ tự túc và có mặt tại tu viện Khánh An trước 08h00 ngày 16/8/2022 (nhằm 19/7 Nhâm Dần)

4. Số lượng và thành phần tham dự: 500 đại biểu:

 • Ban Thường trực HĐCM – HĐTS GHPGVN;
 • Ban Tôn giáo Chính Phủ
 • Mặt Trận Tổ quốc và quý cơ quan hữu quan Trung ương
 • Quý cơ quan hữu quan TP. HCM và Q.12;
 • Thành viên Ban Hoằng Pháp Trung ương;
 • Thành viên Ban Hoằng pháp các tỉnh thành (mỗi tỉnh từ 3 -5 vị);
 • Thành viên các Phân ban trực thuộc Ban HPTW (mỗi phân ban 5-10 vị)
 • Ban Hoằng pháp TP. HCM và Giảng sư đoàn 50 vị.
 • Phân ban Đào tạo giảng sư và Tăng Ni đang tham dự các khóa đào tạo (10-30 vị)
 • Phật tử các đạo tràng

5. Chủ đề tọa đàm:

– Giáo hội Phật giáo Việt Nam 41 năm hình thành – phát triển và các thành tựu Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022);

Tuyên truyền về chủ đề của Đại hội: “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”;

– Quá trình phát triển của Ngành Hoằng pháp từ năm 1981 đến nay;

– Xây dựng phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX của Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN.

6. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

 • Thích Minh Nhẫn: 0982760624; Zalo: 0982760624 Hoặc địa chỉ Email: thichminhnhankg@gmail.com.
 • Thích Nhật Hỷ: 0903320921
 • Thích Trí Chơn: 0913805084
 • Thích Thiện Thật: 0902850595
 • Thích Chúc Tiếp: 0935838453

Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN xin Thông báo và kính mời chư Tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Hoằng Pháp Trung ương và các thành viên Phân ban trực thuộc Ban HPTW, được liễu tri và hoan hỷ thân lâm tham dự đông đủ.

Thông báo này thay cho Thư mời.

Kính chúc chư Tôn đức Pháp thể khinh an, vạn sự kiết tường.

Nơi nhận:

– Như trên;
– Lưu VP.

TM. BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG
PHÓ CHỦ TỊCH HĐTS
TRƯỞNG BAN

 

 

 

Hòa thượng THÍCH BẢO NGHIÊM