[Video] TS.TT Thích Tâm Đức: Thiền và giáo dục đại học Việt Nam thời hội nhập