[Video] ĐĐ.Thích Nhuận Lạc: Từ cuộc kháng chiến chống Pháp, nhìn nhận về giáo dục lòng yêu nước của Phật giáo