[Video] TT.TS THÍCH NHẬT TỪ: BÁO CÁO ĐỀ DẪN HỘI THẢO KHOA HỌC PHẬT HỌC VIỆT NAM THỜI HIỆN ĐẠI