GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC

BAN TRỊ SỰ

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     Bình Phước, ngày 21 tháng 6 năm 2018

CÁO PHÓ

 

  • Ban thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước;

  • Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN;

  • Ban quản trị Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam;

  • Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

CỐ THƯỢNG TỌA THÍCH THÔNG LÝ

 

  • Ủy viên Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN;

  • Trưởng ban Hoằng Pháp Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước;

  • Thành viên Ban quản trị Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam;

  • Trụ trì Thanh Nguyên thiền tự, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Do bệnh duyên, cố Thượng tọa đã thu thần viên tịch lúc 4h15’ ngày 21 tháng 6 năm 2018 (Nhằm ngày mồng 8 tháng 5 năm Mậu Tuất) tại Thanh Nguyên thiền tự, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Trụ thế: 55 năm.

Hạ lạp: 35 năm.

Lễ nhập kim quan chính thức cử hành lúc 13h ngày 21 tháng 6 năm 2018 (Nhằm ngày mồng 8 tháng 5 năm Mậu Tuất).

Kim quan cố Thượng tọa được tôn trí tại Thanh Nguyên thiền tự, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Lễ viếng bắt đầu lúc 15h ngày 21 tháng 6 năm 2018 (Nhằm ngày mồng 8 tháng 5 năm Mậu Tuất).

Lễ truy niệm được cử hành lúc 7h ngày 25 tháng 6 năm 2018 (Nhằm ngày 12 tháng 5 năm Mậu Tuất). Sau đó, cung tống kim quan cố Thượng tọa về trà tỳ tại Đài hỏa táng Bình Dương, và nhập bảo tháp tại Thanh Nguyên thiền tự, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

 Nay cáo phó

TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH PHƯỚC

BAN QUẢN TRỊ THIỀN PHÁI TRÚC LÂM

MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

        PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

(Đã ấn ký)

        Thượng tọa THÍCH TỈNH CƯỜNG