Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc rà soát công tác tổ chức Đại hội

0

Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu Phật giáo Toàn quốc rà soát công tác tổ chức Đại hội