BẢN TIN PHẬT SỰ TIẾNG ANH TUẦN 02 – Online TV Weekly Buddhist Newsreel (NGÀY 16-01-2022)

1. WORKSHOP “PROMOTING THE ROLE OF MONKS AND NUNS IN BUILDING GREAT SOLIDARITY NATION” INAUGURATED
(Khai mạc hội thảo “Phát huy vai trò của Tăng Ni GHPGVN trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”)

2. HANOI: HOLY SPIRIT NIGHT OF LANTERN LIGHTING FESTIVAL AT BẰNG PAGODA TO CELEBRATE BUDDHA’S ENLIGHTENMENT DAY
(Thiêng liêng đêm hội hoa đăng kính mừng ngày Đức Phật thành Đạo tại chùa Bằng)

3. REVIEW OF 2ND WEEK TO CELEBRATE BUDDHA’S ENLIGHTENMENT – RETREAT COURSE ORGANIZED BY THE DHARMA ENACTMENT SECTION
(Tổng Kết Tuần Lễ Thứ 2 Chào Mừng Đức Phật Thành Đạo- Khóa Tu Gia Hạnh Do Ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức)

4. CELEBRATING THE EVENT OF BUDDHA’S ENLIGHTENMENT AT ASCETIC RETREAT COURSE NAMELY “BUDDHA’S ENLIGHTENMENT”
(Lễ kỷ niệm kính mừng Phật Thành Đạo tại Khóa tu “Phật Thành Đạo”)

5. KON TUM: BUDDHA STATUE PLACING RITUAL – WORSHIPPING THE THREE JEWELS AND BELL TOLLING AT HUỆ HƯƠNG PAGODA
(Lễ An vị chư Phật – Khánh tạ Tam bảo và Khai Đại Hồng chung tại chùa Huệ Hương)

6. TƯỜNG NGUYÊN PAGODA CHARITY GROUP CONTINUES HANDLING MANY ALMSHOUSES IN PROVINCES OF AN GIANG AND KIÊN GIANG
(Hội từ thiện chùa Tường Nguyên tiếp tục bàn giao nhiều căn nhà tình thương tại tỉnh An Giang và Kiên Giang)