PSO – Tối ngày 07/04/2022, trong khuôn khổ ngày thứ hai, chư Tôn đức Ban Giám khảo, Ban Quản giới tử Đại Giới đàn Niệm Nghĩa đã tổ chức cho 511 giới tử sám hối và tụng Luật Trường Hàng, Giới tử Tăng tụng luật tại chùa Viên Minh; Giới tử Ni tụng luật tại chùa Bạch Vân.

Chư tôn đức Ban giám khảo, Ban Quản chúng giới tử Tăng Đại giới Đàn Niệm Nghĩa

Chư tôn đức Ban giám khảo, Ban Quản chúng giới tử Ni Đại giới Đàn Niệm Nghĩa

Theo Thiền môn thanh quy của Đại giới đàn truyền thống Bắc truyền, các giới tử trước khi đăng đàn thọ lãnh Giới pháp phải phát tâm sám hối và tụng Luật Trường hàng nhằm cảnh tỉnh, thanh lọc thân tâm, giúp giới tử được thanh tịnh trước khi đăng đàn thọ lãnh Giới pháp.

Giới đàn nơi truyền đăng tục diệm – nơi tuyển người làm Phật, nên nghi thức sám hối và tụng Luật trong Đại giới đàn là một nghi thức mang đậm dấu ấn lịch sử truyền thống Phật Giáo. Là giềng mối ban sơ hướng giới tử phát tâm tu hành đi đến giác ngộ. Vì thế nghi thức tụng Luật không thể thiếu nơi Tuyển Phật Trường. Giới tử cần phải hạ thủ công phu sám hối, tinh tấn tu trì giới luật gội bỏ cấu uế, vọng tâm, một lòng ngưỡng cầu thọ lãnh giới pháp để chính thức bước vào hàng Sa môn thích tử. Đó cũng là hành trang vào đạo của các tu sĩ trẻ.

Giới thiệu hình ảnh các giới tử thi tụng luật :

 

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre