Bình Dương trực tiếp: Khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ hành chính và kỹ năng xử lý thông tin – khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên

50

https://www.facebook.com/phatsuonline/videos/644725229224146/

Thực hiện: Phật sự Online TV