PSO- Ngày 10/8/2022 (13/7 Nhâm Dần) Ban Tổ chức trường Hạ chùa Bình Quang (Bình Hưng, TP.Phan Thiết) đã trang nghiêm cử hành lễ Tự tứ- Tạ pháp cho chư Ni hành giả an cư.

Tham dự buổi lễ có Ni trưởng TN Như Thiện, chứng minh PBNG PG tỉnh; Ni trưởng TN Như Hải, Trưởng PBNG PG tỉnh; chư Tôn đức Ni trong Thường trực PBNG và chư Ni hành giả an cư.

Sau khi Ni sư TN Diệu Minh thông kiểm số chúng, Ni sư Hạnh Pháp đã báo cáo hoạt động ba tháng an cư. SC.TN Huệ Nhẫn – SC. TN Giới Đức tuyên sắc thị từ sự thỉnh cầu giáo giới ở Đại Tăng.

Tiếp đến, Ban Chức sự đã cung thỉnh Ni trưởng TN Như Thiện và Ni trưởng TN Như Hải vì đại chúng thọ Tự tứ.

Sau lễ tác pháp Giải hạ là lễ Thâu chuông bảng và lời huấn thị sách tấn của Ni trưởng TN Như Thiện.

Sau cùng, SC. TN Hạnh Kính, trụ trì chùa Thuận Phú, đã hướng dẫn thiện nam tín nữ Phật tử  cúng dường tịnh phẩm mừng Ni đoàn tăng thêm Hạ lạp.

Nguyên Minh