GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
—————

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022

CÁO PHÓ

– Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN;
– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang;
– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành;
– Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG PUNASUVANNA – DANH POL

  • Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
  • Viện chủ chùa Khlang Ong, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 11giờ 50 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2022 (nhằm ngày mùng 05 tháng 12 năm Nhâm Dần) tại chùa Khlang Ong, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

    * Trụ thế       : 84 năm

    * Hạ lạp         : 64 năm

– Lễ nhập quan vào lúc 15giờ00, ngày 27/12/2022 (nhằm ngày mùng 05 tháng 12 năm Nhâm Dần).

– Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại chùa Khlang Ong, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

– Lễ tưởng niệm vào lúc 15giờ00, ngày 29/12/2022 (nhằm ngày 07/12 năm Nhâm Dần), sau đó phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Trà tỳ tại Đài hỏa táng chùa Khlang Ong, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Nay Cáo Phó.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS GHPGVN
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH KIÊN GIANG
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn