Ban Hoằng pháp

Lễ tốt nghiệp Cao – Trung cấp giảng sư khóa X

Link tải Hình ảnh: HOA ĐĂNG  & LỄ TỐT NGHIỆP https://youtu.be/0xKw0_7UEC4 https://youtu.be/phMo5tIero8 https://www.youtube.com/watch?v=xl7rtua_bw8&t=740s https://phatsuonline.com/tp-hcm-ban-hoang-phap-trung-uong-to-chuc-buoi-thien-tra-huong-vi-chanh-phap/ https://phatsuonline.com/1-tp-hcm-le-tot-nghiep-lop-cao-trung-cap-giang-su-khoa-x-2019-2023/ https://phatsuonline.com/truc-tiep-le-tot-nghiep-lop-cao-trung-cap-giang-su-khoa-x/ https://phatsuonline.com/thong-bao-tham-du-le-tot-nghiep-lop-cao-trung-cap-giang-su-khoa-x-va-hoi-nghi-chuyen-de-nganh-hoang-phap/ https://phatsuonline.com/ke-hoach-to-chuc-le-tot-nghiep-cao-trung-cap-giang-su-khoa-x-va-hoi-nghi-chuyen-de/ https://phatsuonline.com/1-tp-hcm-ban-to-chuc-lop-dao-tao-cao-trung-cap-giang-su-hop-chuan-bi-le-tot-nghiep-khoa-x/

Read more
Page 1 of 4 1 2 4