Trải qua một tháng chư Tăng và Phật tử chùa Minh Đạo luân phiên trì tụng kinh Dược Sư, hôm nay, ngày 12-3, ngày cuối cùng của tháng Giêng năm Tân Sửu, Đạo tràng chùa Minh Đạo đã trang nghiêm tổ chức lễ hoàn đàn Dược Sư, cúng dường trai tăng lên chư Tôn đức hiện tiền chứng minh.

Đàn tràng Dược Sư Thất Châu tại chùa Minh Đạo làm lễ khai kinh vào ngày mùng 1 Giêng năm Tân Sửu dưới sự chứng minh và chủ trì của Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, viên chủ chùa Minh Đạo. Thời khoá tụng kinh Dược Sư bắt đầu từ 17h30 mỗi tối; tại mỗi khoá, lễ chư Tăng bổn tự hướng dẫn Phật tử tham dự trì tụng kinh Dược Sư cho đến hết ngày 29 tháng Giêng.

Qua lời tác bạch của Đại đức Thích Minh Ân, trụ trì chùa Minh Đạo, được biết truyền thống những ngày đầu năm của chùa là thiết lập đàn trang Dược Sư với ý nghĩa cầu nguyện quốc thới dân an, phong đều vũ thuận, tiêu tai diên thọ và tật bệnh tiêu trừ. Đồng thời qua khoá lễ mỗi ngày cũng giúp cho Phật tử gần xa có cơ hội trở về chùa tu tập trong những ngày đầu năm mới.

Hôm nay, đàn tràng hoàn mãn, cầu đức viên thành, đạo tràng chùa Minh Đạo thiết lễ trai tăng cúng dường chư Tôn đức chứng minh và đồng chú nguyện cho những người có tín tâm nơi Đức Phật Dược Sư sẽ có được bình an và hạnh phúc trong cả năm.