GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
QUẬN PHÚ NHUẬN
————
BAN TRỊ SỰ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
—————-

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

CỐ NI TRƯỞNG THƯỢNG NHƯ HẠ GIÁC

 • Chứng minh Ni giới Phật Giáo Quận Phú Nhuận
 • Chứng minh Ni giới Môn Phái Tổ Đình Vĩnh Nghiêm
 • Viện Chủ Quan Âm Tu Viện Quận Phú Nhuận.

A. BAN CHNG MINH:

 • Hòa thượng THÍCH ĐỨC NGHIỆP – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Trưởng môn phái Tổ đình Vĩnh Nghiêm,
 • Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Phó Trưởng môn phái Tổ đình Vĩnh Nghiêm,
 • Hòa thượng THÍCH NHƯ NIỆM – Ủy viên TT HĐCM GHPGVN,
 • Hòa thượng THÍCH THIỆN TÁNH – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát TW GHPGVN,
 • Hòa thượng THÍCH HUỆ MINH – Ủy viên TT HĐTS, Trưởng ban Nghi lễ TW GHPGVN,
 • Hòa thượng THÍCH THANH HÙNG – Ủy viên TT HĐTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TW GHPGVN,
 • Hòa thượng THÍCH THANH TÙNG – Phó trưởng Môn phái Tổ đình Vĩnh Nghiêm,
 • Ni trưởng THÍCH NỮ TỊNH NGUYỆN – Ủy viên TT HĐTS, Trưởng Phân ban Ni giới TW GHPGVN, Phó trưởng Môn phái Tổ đình Vĩnh Nghiêm,
 • Ni trưởng THÍCH NỮ HUỆ TỪ – Ủy viên TT HĐTS, Phó TT Phân ban Ni giới TW GHPGVN,
 • Ni trưởng THÍCH NỮ DIỆU ĐẠO – Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo quận Phú Nhuận.

B. BAN TỔ CHỨC :

Trưởng ban:

 • Thượng tọa THÍCH MINH NHỰT – Ủy viên Ban Trị sự PG TP.HCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q. Phú Nhuận.

Phó ban:

 • Hòa thượng THÍCH GIÁC DŨNG – Chánh Thư ký Hội đồng Giám luật HĐCM GHPGVN, Trụ trì Tu viện Vĩnh Nghiêm,
 • Thượng tọa THÍCH THANH PHONG – Ủy viên TT HĐTS, Trưởng ban  Kinh tế – tài chánh TW, Trụ trì Tổ đình Vĩnh Nghiêm,
 • Thượng tọa THÍCH CHÂN TÍNH – Trụ trì chùa Hoằng Pháp,
 • Hòa thượng THÍCH GIÁC TRÍ – Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q. Phú Nhuận,
 • Thượng tọa THÍCH TRÍ THANH – Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Q. Phú Nhuận,
 • Thượng tọa THÍCH THIỆN THUẬN – Phó Ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát Ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận,
 • Ni sư THÍCH NNHƯ TÍN – Trụ trì chùa Bảo Minh,
 • Ni sư THÍCH N HU ĐC – Trưởng ban Từ thiện xã hội Ban Trị sự GHPGVN Q. Phú Nhuận, Trụ trì Quan Âm tu viện.

Ủy Viên:

 • Thượng tọa Thích Nguyên Các – Tổ đình Vĩnh Nghiêm,
 • Đại đức Thích Minh Phước – Phó thư ký Chánh văn phòng BTS GHPGVN Q. Phú Nhuận,
 • Đại đức Thích Tuệ Nhật – Trưởng ban Hoằng pháp BTS GHPGVN Q. Phú Nhuận,
 • Ni trưởng Thích Nữ Nhựt Khương – Phó Phân ban Ni giới TW GHPGVN,
 • Ni trưởng Thích Nữ Như Lộc – Ủy viên TT PBNG TW, Trụ trì chùa Bảo Quang,
 • Ni trưởng Thích Nữ Mỹ Thuận – Ủy viên PBNG TW, Trụ trì chùa Sùng Đức,
 • Ni trưởng Thích Nữ Như Tường – Ủy viên PBNG TW, Trụ trì chùa Hòa Bình,
 • Ni trưởng Thích Nữ Viên Hạnh – Trụ trì chùa Phước Hòa,
 • Ni trưởng Thích Nữ Viên Nhã – chùa Phước Hòa,
 • Ni trưởng Thích Nữ Nhựt Hạnh – Quan Âm tu viện,
 • Ni sư Thích Nữ Lệ Thuận – Trưởng ban Văn hóa Ban Trị sự GHPGVN Q. Phú Nhuận,
 • Ni sư Thích Nữ Diệu Trang – Trụ trì chùa Thiên Long, Q. Phú Nhuận,
 • Ni sư Thích Nữ Như Hằng – Thủ quỹ Ban Trị sự GHPGVN Q. Phú Nhuận
 • Sư cô Thích Nữ Huệ Trí – Quan Âm tu viện
 • Sư cô Thích Nữ Minh Từ – Chùa Phước Hải

Ban Thư Ký:

 • Thượng tọa Thích Thiện Thuận – Phó ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát  Ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận,
 • Thượng tọa Thích Đức Trung – Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận,
 • Đại Đức Thích Minh Phước – Phó thư ký, Chánh văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận,
 • Ni sư Thích Nữ Huệ Đức – Trụ trì Quan Âm tu viện,
 • Ni sư Thích Nữ Như Hòa – Trụ trì chùa Bảo Minh.

C. CÁC TIỂU BAN:

1. Ban Nội Dung Tang Lễ:

 • Hòa thượng Thích Giác Dũng
 • Hòa thượng Thích Giác Trí
 • Thượng tọa Thích Hạnh An
 • Đại đức Thích Giác Thái
 • Đại đức Thích Tuệ Nhật
 • Ni sư Thích Nữ Như Tín                             
 • Ni sư Thích Nữ Lệ Thuận
 • Ni sư Thích Nữ Huệ Đức

2. Ban trần thiết: (trang trí Kim quan, Giác linh đường, Sân và cổng chùa, xe hoa, bảo tháp):

 • Chư Tăng chùa Hoằng Pháp (H. Hóc Môn)
 • Chư Tăng chùa Phổ Quang (Q. Phú Nhuận)
 • Chư Ni chùa Kim Sơn (Q. Phú Nhuận)
 • Sư cô Thích Nữ Diệu Quang
 • Sư cô Thích Nữ Diệu Phúc
 • Sư cô Thích Nữ Huệ Hiếu
 • Sư cô Thích Nữ Đức Quang
 • Sư cô Thích Nữ Đức Thường
 • Sư cô Thích Nữ Diệu Thiện (chùa Bảo Minh)
 • Sư cô Thích Nữ Đức Chơn
 • Sư cô Thích Nữ Đức Nhiên

3. Ban tiếp tân:

 • Thượng tọa Thích Hạnh An (Trưởng ban)
 • Thượng tọa Thích Thanh Lợi
 • Thượng tọa Thích Nguyên Cát
 • Thượng tọa Thích Giác Sơn
 • Thượng tọa Thích Minh Kính
 • Đại đức Thích Minh Thọ
 • Đại đức Thích Chúc Thanh
 • Ni sư Thích Nữ Viên Hòa
 • Ni sư Thích Nữ Lệ tHuận
 • Ni sư Thích Nữ Như Hằng
 • Ni sư Thích Nữ Diệu Trang
 • Ni sư Thích Nữ Như Hòa
 • Ni sư Thích Nữ Như Tường
 • Sư cô Thích Nữ Đức Khánh
 • Sư sô Thích Nữ Như Minh

4. Ban tiếp lễ:

 • Ni trưởng Thích Nữ Mỹ Thuận (Trưởng ban)
 • Ni trưởng Thích Nữ Nhựt Minh (chùa Bửu Quang)
 • Ni trưởng Thích Nữ Viên Nhã (chùa Phước Hòa)
 • Ni sư Thích Nữ Lệ Trang                           
 • Ni sư Thích Nữ Tâm Hoa
 • Sư cô Thích Nữ Minh Từ (chùa Phước Hải)
 • Sư cô Thích Nữ Chánh Huệ (chùa Bảo Quang)
 • Sư cô Thích Nữ Đức Thiện (Quan Âm tu viện)

5. Tiểu ban Nghi lễ:

 • Hòa thượng Thích Huệ Minh – Tuyên Pháp ngữ Di quan,
 • Thượng tọa Thích Đức Tuấn – Trưởng ban Kinh sư Môn phái Vĩnh Nghiêm.

6. Ban cung nghinh:

 • Ni sư Thích Nữ Diệu Trang (Trưởng ban)
 • Chư Ni chùa Giác Tâm
 • Chư Ni chùa Kim Sơn
 • Chư Ni chùa Pháp Hội
 • Chư Ni chùa Từ Vân
 • Sư cô Thích Nữ Huệ An
 • Sư cô Thích Nữ Huệ Thanh
 • Sư cô Thích Nữ Như Hiền (chùa Bảo Minh)
 • TNV Quan Âm tu viện (Cầm lọng che & bát bửu)

7. Ban xướng ngôn viên:

 • Đại đức Thích Tuệ Nhựt (Trưởng ban)
 • Đại đức Thích Giác Thái
 • Đại đức Thích Thiện Châu
 • Đại đức Thích Thiện Chí
 • Sư cô Thích Nữ Như Tâm
 • Sư cô Thích Nữ Huệ An

8. Ban hương đăng & chung cổ:

 • Sư cô Thích Nữ Như Viên
 • Sư cô Thích Nữ Diệu Hạnh

9. Ban thông sự:

 • Kim Phương
 • Phương Quỳnh
 • Tuấn Hải
 • TNV QATV

10. Ban trai soạn:

 • Sư cô Thích Nữ Huệ Trí
 • Sư cô Thích Nữ Huệ Minh
 • Sư cô Thích Nữ Như Thuận (chùa Bảo Minh)
 • Sư cô Thích Nữ Diệu Chánh
 • Sư cô Thích Nữ Huệ Hải
 • Sư cô Thích Nữ Huệ Nhẫn
 • Sư cô Thích Nữ Đức Minh
 • Sư cô Thích Nữ Hải Tuệ
 • Sư cô Thích Nữ Đức Thủy
 • Sư cô Thích Nữ Huệ Định (chùa Quán Thế Âm – Sóc Sơn)
 • Sư cô Thích Nữ Diệu Pháp

11. Ban hành đường:

 • Sư cô Thích Nữ Diệu Thành
 • Sư cô Thích Nữ Như Vân
 • Sư cô Thích Nữ Đức Thuận
 • Sư cô Thích Nữ Đức Thông
 • Sư cô Thích Nữ Đức Tịnh
 • Sư cô Thích Nữ Như Tâm (chùa Bảo Minh)
 • Sư cô Thích Nữ Diệu Thanh (chùa Bảo Minh)
 • Thích Nữ Đức Nguyệt
 • TNV QATV

12. Ban trà nước tiếp khách và Phật tử:

 • Sư cô Thích Nữ Diệu Quang
 • Sư cô Thích Nữ Đức Chơn
 • Sư cô Thích Nữ Huệ Từ (chùa Quán Thế Âm – Sóc Sơn)
 • Phật tử & TNV QATV

13. Ban thị giả:

 • Chư Ni chùa Phước Hòa
 • Sư cô Thích Nữ Diệu Huệ
 • Sư cô Thích Nữ Diệu Âm
 • Sư cô  Thích Nữ Đức Liên
 • Phật tử & TNV QATV

14. Ban hộ niệm:

 • Ni sư Thích Nữ Nhựt Hạnh
 • Sư cô Thích Nữ Diệu Phúc
 • Sư cô Thích Nữ …. Thảo
 • Sư cô Thích Nữ Huệ Bảo

15. Ban hầu kim quan:

 • Sư cô Thích Nữ Diệu Phúc
 • Sư cô Thích Nữ Huệ Bảo
 • Chư Ni chùa Từ Vân
 • Chư Ni chùa Thiên Long

16. Ban âm thanh, ánh sáng, màn hình:

 • Sư cô Thích Nữ Đức Tường
 • Sơn Võ
 • Bửu Kỳ

17. Ban tư liệu phim ảnh:

 • Sư cô Thích Nữ Đức Thường
 • Sư cô hích Nữ Đức Nhiên
 • Sư cô Thích Nữ Đức Nguyệt
 • Phật tử Cao Thanh Tuyền
 • Phật sự Online
 • Mani Media

18. Ban y tế:

 • Sư cô Thích Nữ Diệu Thành
 • Y bác sĩ Tuệ tĩnh đường QATV

19. Ban phụ trách sổ tang:

 • Sư cô Thích Nữ Đức Nhiên

20. Ban trật tự – giữ xe:

 • Dân phòng phường 2, Q. Phú Nhuận
 • Phật tử Xí
 • Phật tử Dụ
 • Phật tử Tuấn

21. Ban vệ sinh môi trường:

 • Cao Thị Thanh Mai
 • Phật tử & TNV QATV
 • Công ích Q.1

22. Ban điều phối lộ trình:

 • Hòa thượng Thích Giác Trí                      
 • Thượng tọa Thích Trí Thanh
 • Thượng tọa Thích Hạnh An
 • Thượng tọa Thích Giác Sơn
 • Đại đức Thích Giác Ân
 • Chư Tăng Môn phái Vĩnh Nghiêm
 • Ni sư Thích Nữ Lệ Thuận

23. Ban cung tống kim quan:

Theo thứ tự như sau:

 • Kiền chùy: Huệ An
 • Khay lễ: Huệ Thanh
 • Ban dâng hoa: các em TNV QATV
 • Bát nhang: Ni sư Thích Nữ Như Tín
 • Bài vị: Ni sư Thích Nữ Huệ Đức & Sư cô Thích Nữ Huệ Trí
 • Y bát: Sư cô Thích Nữ Như Hòa & Sư cô Thích Nữ Như Thuận
 • Di ảnh: Sư cô Thích Nữ Diệu Thành & Sư cô Thích Nữ Diệu Quang
 • Đèn: Sư cô Thích Nữ Như Viên & Sư cô Thích Nữ Diệu Huệ
 • Hoa: Sư cô Thích Nữ Như Vân & Sư cô Thích Nữ Diệu Phúc
 • Chuông trống bát nhã: Diệu Hạnh & Đức Thông

BAN TỔ CHỨC