Công văn V/v An cư kết hạ PL.2565 – DL.2021 trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương

Xem Thêm

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
——————

Số 129/HĐTS-VP1

V/v An cư kết hạ PL.2565 – DL.2021
trước diễn biến dịch bệnh Covid-19
tại các địa phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
—————————–

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2021

 

 

Kính gửi: Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc

Ngày 02/04/2021 Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN đã có Thông bạch số 128/TB-HĐTS hướng dẫn về việc tổ chức An cư kết hạ PL.2565 – DL.2021.

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 đang rất phức tạp tại nhiều địa phương, đặc biệt tập trung nhiều ở khu vực phía Bắc. Do vậy, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc căn cứ vào tình hình diễn biến dịch bệnh tại địa phương xem xét việc tổ chức An cư kết hạ vào thời gian Hậu an cư (từ 16/5 AL đến 16/8 AL). Trong trường hợp các Ban Trị sự theo truyền thống tổ chức Tiền An cư phải đảm bảo đúng các quy định của Bộ Y tế và UBND các địa phương về an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các địa phương có văn bản báo cáo về công tác tổ chức An cư kết hạ trước tình hình diễn biến dịch bệnh hiện nay về Văn phòng Trung ương GHPGVN (VP1).

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên;

– HT. Chủ tịch;
– BTTr HĐTS;
– Lưu: VP1


TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu

Bài Viết Mới

TP.HCM: BTS Phật giáo quận 8 hỗ trợ người dân trong khu vực cách ly dịch bệnh COVID-19

PSO: Sáng ngày 19/6/2021, BTS Phật giáo quận 8 cùng các chùa Linh Bửu, chùa Bửu Quang, chùa Từ Phước, chùa Thiên Trường và...

Trà Vinh: Chùa Long Bửu khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn số 51

PSO – Sáng ngày 19/6/2021 (nhằm ngày 10/5 năm Tân Sửu), ĐĐ. Thích Minh Trí – Trụ trì chùa Long Bửu đã kết hợp...

DANH MỤC

Bài Viết Liên Quan