GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 

————–
Số: 322/HĐTS-VP1
V/v tiếp tục tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi nhắc lại. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

—————–
Hà Nội, ngày
28 tháng 7 năm 2022

 

 

Kính gửi:  

  • Ban, Viện Trung ương;
  • Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố;
  • Học viện Phật giáo Việt Nam, các cơ sở giáo dục Phật giáo và Tăng Ni các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước.

Trước diễn biến phức tạp khó lường, có thể xuất hiện các biến thể mới của dịch Covid-19 tại Việt Nam, vắc xin phòng Covid-19 giảm khả năng miễn dịch theo thời gian.

Vì vậy, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và để tăng cường miễn dịch cho Tăng Ni, Phật tử, đề nghị các Ban, Viện Trung ương; Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố; Học viện Phật giáo Việt Nam, các cơ sở giáo dục Phật giáo và Tăng Ni các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước tăng cường tuyên truyền, vận động Tăng Ni, Phật tử và Nhân dân tham gia tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đúng lịch, đủ liều các mũi nhắc lại theo khuyến cáo để có thể tăng cường miễn dịch chống lại các biến thể mới của dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Kính đề nghị Quý Ban, Viện Trung ương; Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố; Học viện Phật giáo Việt Nam, các cơ sở giáo dục Phật giáo và Tăng Ni các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước thực hiện nghiêm nội dung công văn này.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

– Như trên;
– Ban TTr HĐTS;
– Lưu: VP1, VP2.

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

 

  

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn