Công văn: Về việc tổ chức tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhất Hạnh

0

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
________________
Số: 016/HĐTS-VP1
V/v tổ chức tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhất Hạnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên – Huế

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN có nhận được tin Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhất Hạnh đã thâu thần thị tịch tại Tổ đình Từ Hiếu, Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế vào hồi 01 giờ 30 phút ngày 22/01/2022 (nhằm ngày 20 tháng 12 năm Tân Sửu), trụ thế 97 năm, 72 hạ lạp.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhất Hạnh là vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam có nhiều công lao trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp góp phần xiển dương Phật giáo Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Ngài là vị Thiền sư hướng đạo của Phật giáo đồ trên thế giới.

Thực hiện theo di nguyện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhất Hạnh về việc tang lễ sẽ được tổ chức theo nghi thức tâm tang. Cũng như tâm nguyện của môn đồ, pháp quyến Tổ đình Từ Hiếu được tổ chức tang lễ của Trưởng lão Hòa thượng theo di nguyện của Ngài.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp chặt chẽ và tham gia giúp đỡ Tổ đình Từ Hiếu trong công tác tổ chức tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhất Hạnh trang nghiêm, thành kính theo nghi thức cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và thực hiện theo di nguyện tâm tang của Ngài.

Trong quá trình tổ chức tang lễ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên – Huế, Tổ đình Từ Hiếu liên hệ với chính quyền và ngành y tế của tỉnh, thành phố giúp đỡ thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định chung của địa phương, đảm bảo an toàn và trang nghiêm trong suốt quá trình diễn ra tang lễ.

Rất mong Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên – Huế và Tổ đình Từ Hiếu tổ chức tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhất Hạnh thập phần viên mãn tiễn đưa Ngài về miền Phật quốc.

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên;

– Ban TTr HĐTS;
– Ban Tôn giáo Chính phủ;
– UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế;
– Lưu VP1, VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn