GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_______________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2021

ĐIỆN PHÂN ƯU

Kính gửi: – Ban Trị sự GHPGVN Tp. Cần Thơ

              – Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước Tp. Cần Thơ

              – MĐPQ Cố trưởng lão Hòa thượng Lý Sân

Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam được tin Trưởng lão Hòa thượng DHAMMAPANNA LÝ SÂN – Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. cần Thơ, Hội trưởng Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước Tp.cần Thơ, Trụ trì chùa Sanvor Pôthi Nhen, quận Ô Môn, Tp.cần Thơ, do niên cao lạp trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch lúc 18 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 9 năm 2021 (nhằm ngày mùng 01 tháng 8 năm Tân Sửu). Trụ thế: 73 năm, Hạ lạp: 52 năm.

Sự viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng là một sự mất mát lớn lao đối với Giáo hội, Hội đoàn kết Sư sãi Yêu nước Tp. Cần Thơ và Môn đồ Pháp quyến.

Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kính phân ưu cùng Chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Tp. cần Thơ, Hội đoàn kết Sư sãi Yêu nước Tp. cần Thơ và Môn đồ Pháp quyến cố Trưởng lão Hòa thượng.

Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhất tâm cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng thể nhập thế giới Niết bàn vô tung bất diệt.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên;

– Lưu

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Trưởng lão Hòa thượng DHAMMAPANNA LÝ SÂN