PSO – BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN THỐNG NHẤT CHÙA BẢO HUỆ VÀ MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN vô cùng kính tiếc báo tin: HÒA THƯỢNG THÍCH HUYỀN ĐỨC, Nguyên Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh khóa IV, Nguyên Ủy viên Thường trực, Ủy viên Hướng dẫn Phật tử (tương đương nay là Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử) tỉnh khóa A

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HUYỆN THỐNG NHẤT
BAN TRỊ SỰ
—————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————

 

Thống Nhất, ngày 13 tháng 04 năm 2022

 

 CÁO PHÓ
 
– BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN THỐNG NHẤT
– CHÙA BẢO HUỆ VÀ MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
Vô cùng kính tiếc báo tin:
HÒA THƯỢNG THÍCH HUYỀN ĐỨC
 

– Nguyên Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh khóa IV;
– Nguyên Ủy viên Thường trực, Ủy viên Hướng dẫn Phật tử (tương đương nay là Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử) tỉnh khóa V;
– Nguyên Ủy viên Thường trực, Ủy viên Kiểm soát (tương đương nay là Trưởng Ban Kiểm soát) tỉnh khóa VI;
– Nguyên Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh khóa VII;
– Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Thống Nhất
– Nguyên Đại biểu HĐND huyện Thống Nhất
– Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Thống Nhất
– Viện chủ chùa Bảo Huệ

Sau thời gian lâm bệnh, vì tuổi cao sức yếu Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 7 giờ 00, ngày 13/04/2022 (nhằm 13/03 Nhâm Dần) tại chùa Bảo Huệ, ấp 5, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

* Trụ thế: 78 năm
* Hạ lạp: 53 năm

– Lễ nhập Kim quan vào lúc 17 giờ 00 ngày 13/04/2022 (nhằm ngày 13/03 Nhâm Dần), Kim quan được tôn trí tại chùa Bảo Huệ, ấp 5, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
– Lễ viếng bắt đầu vào lúc 19 giờ 00, ngày 13/04/2022 (nhằm ngày 13/03 Nhâm Dần)
– Lễ tưởng niệm và cung tống Kim quan vào lúc 8 giờ 00, ngày 18/04/2022 (nhằm ngày 18/03 Nhâm Dần) và nhập tháp tại chùa Bảo Huệ.

Trân trọng báo tin!

 TM. BAN TRỊ SỰ
BAN TỔ CHỨC TANG LỄ
TRƯỞNG BAN

đã ký


Đại đức THÍCH PHÁP ĐĂNG