PSO- Nguyện noi theo bước Từ Tôn. Tinh chuyên tu tập vuông tròn Đạo tâm. Buổi tối ngày 30/12/2022 (nhằm ngày 8 tháng Chạp Nhâm Dần) Sư Cô Thích Nữ Hải Minh, trụ trì tịnh xá Ngọc Khánh (cù lao Long Khánh, ấp Long Thái, xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) đã trang nghiêm tổ chức Kỷ niệm Ngày Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni viên thành Đạo quả.

Hơn 25 thế kỷ trôi qua, nhân loại vẫn khắc ghi và ngưỡng mộ sự xuất hiện của đức Phật Thích Ca Mâu Ni nơi cõi Ta Bà. 

Sau khi bỏ lại vợ đẹp con ngoan, từ giã hoàng cung, xuất gia tầm đạo. Để rồi sau khi từ bỏ con đường khổ hạnh ép xác, đức Bồ tát đã chuyên tâm thực hành thiền quán suốt 49 ngày.

Khi Sao Mai vừa mọc, Ngài đã chứng Tam minh (Thiên nhãn minh, Túc mạng minh và Lậu tận minh) tròn đủ Lục thông (Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông, Thần Túc Thông, Túc Mạng Thông và Lậu tận thông) trở thành bậc Chánh đẳng Chánh giác duy nhất trong đời hiện tại.

Vọng hướng về ngày Thành Đạo của Từ Tôn, thầy trò ngôi chùa nhỏ xứ cù lao Long Khánh đã thành tâm thiết lễ tụng kinh Chuyển Pháp Luân, cùng nhớ lại lời vàng của Đức Như Lai: “...Có bốn Sự Thật.Người tu phải thấy: Sự thật về khổ, Nguyên nhân sinh khổ, Sự thật hết khổ, Con đường thoát khổ. Bốn Sự Thật ấy, Mầu nhiệm vô cùng. Gọi Tứ Diệu đế…

Sau thời tụng Kinh, toàn thể Đại chúng an trú trong tỉnh thức, đón nhận ánh sáng từ nơi tôn tượng đức Bổn Sư và kinh hành niệm hồng danh: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Cùng trong ngày này Sư cô trụ trì cũng thực hiện lễ Quy y cho các thiện nam tín nữ nhỏ tuổi. 

Mùa gió bấc đang về trên cù lao, được tham dự lễ kỷ niệm ngày Thành Đạo của Đức Từ Tôn tại tịnh xá Ngọc Khánh, được ôn lại hành trình tu tập chứng ngộ của Ngài, người con Phật được an trú trong Chánh Pháp và đón nhận sự ấm áp vô biên của nguồn năng lượng thiện lành nên vững vàng vượt qua mùa Đông.

Minh Nguyên