PSO – Ngày 4 /9/2022, tại Đại Giới đàn Cam Lộ Giác Đạo PL.2566 tổ chức Đăng đàn Thọ giới cho gần 100 Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni và chư Ni cầu giới Đại Tăng truyền trao giới pháp.

Tại Giới trường Tăng (chùa Minh Thành, TP. Pleiku) Ban kiến đàn cung thỉnh HT. Thích Đổng Khiết (Thích Minh Thông) làm Hòa thượng Đàn đầu, HT. Thích Minh Thông Yết ma A Xà lê, HT Thích Quang Nhuận Giáo thọ A Xà lê. Tại Giới trường Ni (Chùa Bửu Sơn, Tp. Pleiku) cung thỉnh Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Thiện làm Đàn đầu Hòa thượng, Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Nguyện Yết ma A Xà lê, Ni trưởng Thích Nữ Hiệp Liên, Ni trưởng Thích Nữ Diệu Vân Giáo Thọ A Xà Lê.

Ban kiến đàn hướng dẫn giới tử ngũ thể đầu địa cung nghinh hội đông thập sư về Chánh điện để đăng đàn thọ giới.

Mỗi đàn ba vị, theo thứ tự lần lượt vào giới trường, Hòa thượng Yết-ma bạch tứ Yết-ma truyền giới Cụ túc cho giới tử. Trong giây phút này, giới tử phải một lòng hướng về Tam bảo, chí thành tha thiết lãnh thọ giới pháp. Nhờ uy thế bỉnh pháp Yết-ma của Đại Tăng mà giới tử mới được thành tựu giới thể.

Sau khi bạch tứ Yết-ma, Hòa thượng Yết-ma hướng dẫn các giới tử xả man y, trao truyền ba y, bình bát, tọa cụ và đãy lọc nước. Lại truyền pháp tứ khí và tứ y. Tứ khí tức bốn pháp Ba-la-di mà chư Tỳ Kheo phải thọ trì suốt đời, không được hủy phạm, nếu phạm một trong bốn điều thì không còn là Sa-môn. Tứ y cũng gọi là bốn pháp sở y, tức bốn chỗ nương tựa căn bản cho đời sống của mỗi Tỳ Kheo. Chư Tỳ Kheo nương vào đó mà xuất gia, thọ giới Cụ túc, thành phẩm chất Tỳ Kheo.

Nay giới tướng, giới thể đã thành tựu châu viên, giới tử được chính thức dự vào hàng Chúng trung tôn, là thành viên của Tăng-già, đầy đủ pháp nhân và pháp lý thay Như Lai hoằng dương chánh pháp, gìn giữ Thánh tài vô tận của đức Thế Tôn. Đây chính là nền tảng vững chắc cho các giới tử trên bước đường hoằng pháp lợi sanh, thực hiện sứ mệnh tự độ độ tha của người con Phật.

Chiều cùng ngày, Sau khi các Giới tử Ni thọ Tỳ Kheo Ni tại giới trường chùa Bửu Sơn đã di chuyển về chùa Minh Thành cầu giới đại Tăng.

Thời Phật tại thế, “Thức xoa Ma na tuân giữ sáu giới trong hai năm, muốn thọ Tỳ kheo Ni phải đến trước nhị bộ Tăng Ni thỉnh cầu lãnh thọ giáo pháp”. Đây chính là điều thứ 6 trong “Bát kỉnh pháp” mà đức Phật chế định cho Ni đoàn thọ lãnh. Tăng đoàn được thành lập trước Ni đoàn 8 năm, đoàn thể Tăng già có rất nhiều vị đệ tử của Đức Phật là những bậc thượng thủ đã chứng quả A-la-hán, có đủ uy đức để chỉ dạy chư Ni, chư Tăng phải có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi cho Ni giới. Với ý nghĩa trên, nếu đại giới đàn được tổ chức chư Ni phải tuân thủ luật Bát kỉnh đến cầu thỉnh đại Tăng giáo giới. Đây là nét truyền thống đặc trưng của giáo đoàn Ni từ thời đức Thánh mẫu Đại Ái Đạo Kiều đàm di còn tại thế.

Thông qua ý nghĩa trên tại Giới đàn Tăng chùa Minh Thành, NS. Thích nữ Như Dung – Điển lễ Ni đại diện Hội đồng Thập sư Ni tác bạch 3 lần ngưỡng cầu xin phép cho giới tử Ni được vào giới trường lãnh thọ Chánh pháp với Đại Tăng.

Trước Hội đồng Thập sư Tăng, NS. Thích Nữ Hiệp Liên đãi lao Hội đồng Thập sư Ni tác bạch cầu thọ Chánh pháp cho các giới tử. Trước lời thỉnh cầu, Hòa Thượng Đàn đầu – Thượng Đổng hạ Khiết đã tùy thuận hứa khả chấp nhận lời thỉnh cầu của giới sư Ni và quang lâm giới trường thực hiện nghi thức Chánh pháp yết-ma cho các giới tử Ni.

Hội đồng Thập sư Tăng đã quang lâm về Chánh điện truyền trao giới pháp cho hàng giới tử Ni.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Minh Trực