PSO – Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai vừa ra thông báo tạm dừng việc tổ chức Đại Giới đàn “Cam Lồ Giác Đạo” với nội dung như sau:

THÔNG BÁO

V/v Tạm dừng tổ chức Đại giới đàn “Cam Lồ Giác Đạo”.

Kính gởi:

– Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;

– Ban Tăng  sự Trung ương GHPGVN;

– Nhị bộ Hội đồng thập sư Đại giới đàn Cam Lồ Giác Đạo;

– Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã;

– Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện Phật giáo tỉnh Gia Lai;

– Giới tử Tăng Ni đăng ký thọ giới tại Đại giới đàn Cam Lồ Giác Đạo.

Kính bạch chư Tôn đức !

Thực hiện văn bản số 042/CV-HĐTS ngày 11/02/2020 của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp virus Corona (nCov). Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Covid-19 gây ra, để tránh tập trung đông người, góp phần ngăn chặn sự truyền nhiễm dịch bệnh.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai trước đây dự kiến tổ chức Đại giới đàn “Cam Lồ Giác Đạo” vào ngày 24/10/2021 (19/9/Tân Sửu) tại chùa Minh Thành và chùa Bửu Sơn – TP.Pleiku, nhưng nay do tình hình dịch bệnh kéo dài, chấp hành quy định phòng chống dịch của Chính phủ, Hội đồng Trị sự GHPGVN và UBND tỉnh Gia Lai. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai xin tạm dừng tổ chức Đại Giới đàn “Cam Lồ Giác Đạo” vào thời gian trên cho đến khi có thông báo mới.

Địa điểm và chương trình kế hoạch tổ chức, phát hành, thu nhận hồ sơ thọ giới không thay đổi. (Theo Thông báo số 44/TB-BTS ngày 26/05/2020 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai).

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai kính thông báo đến chư Tôn đức Giáo phẩm, Giới tử Tăng Ni đã đăng ký tại Đại Giới đàn “Cam Lồ Giác Đạo” được biết và hoan hỷ thông cảm cho Ban Tổ chức theo tinh thần thông báo này.

Thành kính tri ân!

Nơi nhận :
– Như trên “để biết”;
– UBND, BTG tỉnh “để biết”;
– Lưu Vp.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
TRƯỞNG BAN

Hòa Thượng THÍCH TỪ VÂN

Ban TT-TT PG tỉnh Gia Lai