Gia Lai: Thuyết U Minh giới tại Đại Giới đàn Cam Lộ Giác Đạo PL.2566

0

PSO – Tối ngày 4/9/2022, Hòa thượng Thích Lệ Trang đương vi Sám chủ Thuyết U minh giới tại Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo PL.2566 tại chùa Minh Thành – TP. Pleiku

Cảnh giới U Minh là nơi các vong linh trôi lăn vì nghiệp tập không dứt, đắm mình trong trầm luân khổ đau, không có lối thoát. Thuyết U Minh giới là nghi lễ đặc trưng trong Phật giáo Bắc truyền, mang ý nghĩa rộng độ chúng hữu tình để người còn kẻ mất đều được lợi lạc. Nghi lễ này thể hiện lòng từ bi, bình đẳng cao nhất của đạo Phật, đem chánh pháp giáo hóa rộng khắp, không bỏ sót một chúng sanh nào.

Hòa thượng Thích Lệ Trang đương vi gia trì sư, cùng chư tôn đức Ban kinh sư thuộc Ban nghi lễ GHPGVN Tp.HCM đã tuần tự thực hiện các nghi thức lễ Phật, xưng tán Tam bảo, khai thị hương linh, thuyết U Minh giới.

Hòa thượng hướng dẫn chư hương linh sám hối ba nghiệp, truyền tam tụ tịnh giới để hương linh phát khởi tâm lành, quay về nương tựa giáo pháp chân chánh của chư Phật. Sau phần thuyết U Minh giới, Hòa thượng gia trì cùng chư tôn đức Ban kinh sư, đã thực hiện nghi thức chúc thực phổ thí âm linh và thập nhị loại cô hồn.

Chư giới tử, Phật tử đại vị chư hương linh là người thân, kẻ oán của mình, tâm thành quán tưởng, phát lồ sám hối, hồi hướng cho chư hương linh đang trôi lăn trong cõi U Minh, để hương linh thức tỉnh, biết sám hối những ác nghiệp đã tạo tác khi còn sống, đồng thời nương nhờ Phật lực mà sanh về đường lành, được an vui giải thoát.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Minh Trực