GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
—————
Số: 16/GC-HĐCM
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
T
p. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2022

GIÁO CHỈ

Kính gửi:

                – Hội đồng Chứng minh GHPGVN;

                – Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Thực hiện Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027 dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 11/2022 tại Hà Nội. Để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN chỉ thị:

  1. Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự, Chư tôn đức Hội đồng Trị sự và Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm Hiến chương GHPGVN, các Nội quy, Thông tư quy định của Giáo hội về các Phật sự liên quan đến Tăng sự, nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2027.
  2. Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc quy trình, thủ tục, hồ sơ tấn phong hàng giáo phẩm tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX bao gồm cả việc thống kê, lập danh sách chi tiết và cụ thể Chư tôn đức đã được đề nghị tấn phong tại các Hội nghị thường niên Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) để chính thức tấn phong tại Đại hội lần thứ IX.
  3. Trong quá trình thống kê và kiểm tra danh sách Chư tôn đức Tăng, Ni đã được đề nghị tấn phong tại các Hội nghị thường niên Hội đồng Trị sự khóa VIII (2017 – 2022) nếu Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh phát hiện có sự nhầm lẫn, vi phạm Giới luật, quy định Hiến chương GHPGVN, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, thì những trường hợp đó sẽ không được trao giáo chỉ tấn phong tại Đại hội lần thứ IX.

Cầu nguyện Chư Phật gia hộ Chư tôn đức pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Đại hội thành công, Phật sự viên thành./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
Q. PHÁP CHỦ

(Đã ký)

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng