PSO – Từ sáng ngày 17-05-2022 (17-4-Nhâm Dần), sau kỳ kiểm tra khảo hạch chất lượng đầu vào và được Văn phòng phân lớp, gần 230 Tăng Ni sinh (TNS) hệ Cử nhân Phật học khóa IX niên khoá 2022 -2026 (Học viện PGVN tại Hà Nội) đã bước vào những môn học đầu tiên, theo đúng chương trình đào tạo của Học viện.

Sau kỳ khảo hạch, chư tôn đức Hội đồng Điều hành đã chấm điểm bài thi, đánh giá chất lượng TNS. Căn cứ vào kết quả bài làm và nguyện vọng của từng TNS, quý Thầy Cô văn phòng đã chia 228 TNS thành 5 lớp, từ HV9.1 đến HV9.5. Nhìn chung các tân TNS đều rất vinh dự và vui mừng khi được theo học tại Học viện, nhanh chóng hòa nhập cùng đại chúng và tuân thủ các nội quy đề ra.

Trong tuần này, Lớp HV9.1 và lớp HV9.3 học môn Kinh tế chính trị, lớp HV9.2 học môn Triết học Mác – Lê nin, lớp HV9.4 và HV9.5 học môn Tiếng Việt thực hành. Bên cạnh đó, có một số TNS hệ Cử nhân Liên thông và hệ Cao đẳng cũng đăng ký tham dự các môn học trên để đảm bảo đủ số đơn vị học trình theo quy định.

Ban TT – TT Học viện