Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương trình Tờ trình tấn phong giáo phẩm trong đó Hòa thượng 270 vị, Thượng tọa 1.102 vị, Ni trưởng 391vị, Ni sư 1.571 vị.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký trình danh sách tấn phong giáo phẩm.

Thay mặt Hội đồng Trị sự khóa VIII, nhiệm kỳ 2017-2022, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự tuyên bố mãn nhiệm kỳ.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng ban Nhân sự Đại hội IX trình Tờ trình suy tôn thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó ban Nhân sự Đại hội IX trình danh sách suy tôn thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Thư ký ban Nhân sự Đại hội IX trình danh sách suy cử Hội đồng Trị sự khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027 trong đó Hội đồng Chứng minh có 112 vị, Hội đồng Trị sự có 235 vị chính thức, 45 vị dự khuyết

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Quyền Pháp chủ lấy biểu quyết về Tờ trình suy tôn thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Toàn thể đại biểu thực niệm Phật ba lần để  thông qua suy tôn 112 vị Trưởng lão thành viên Hội đồng Chứng minh; suy cử Hội đồng Trị sự có 235 vị chính thức, 45 vị dự khuyết.

Sau đó, phiên làm việc thứ ba của Đại hội IX kết thúc và chư Tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027 bắt đầu phiên họp thứ nhất bầu Ban Thường trực HĐCM, Ban Thường trực HĐCM.

Hoài Thái – ảnh: Đăng Huy