PSO- Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại, nhất là tại TP. Hồ Chí Minh. Cho nên, kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh hằng năm của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh không thể thực hiện được như thường lệ. Được sự chỉ đạo của Hòa thượng Viện trưởng, Hội đồng Tuyển sinh thông báo đến Tăng Ni thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh khóa XVI năm 2021.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 130 /TB-HVPG TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2021

 THÔNG BÁO
V/v thay đổi thể thức và thời gian
kỳ thi tuyển sinh cử nhân Phật học khóa XVI, năm 2021
——————-

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại, nhất là tại TP. Hồ Chí Minh. Cho nên, kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh hằng năm của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh không thể thực hiện được như thường lệ. Được sự chỉ đạo của Hòa thượng Viện trưởng, Hội đồng Tuyển sinh thông báo đến Tăng Ni thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh khóa XVI năm 2021 như sau:

  1. Hồ sơ đăng ký sẽ kết thúc nhận online vào ngày 20/8/2021. Sau khi trúng tuyển, các thí sinh nộp bổ túc hồ sơ giấy tờ theo thông báo của Học viện.
  2. Xét tuyển thẳng đối với thí sinh đã có bằng Trung cấp Phật học và Trung học phổ thông từ 65% điểm trở lên, hoặc thí sinh có bằng cử nhân (thay thế bằng Trung cấp Phật học).
  3. Áp dụng thi tuyển đối với các thí sinh đã có bằng Trung cấp Phật học và Trung học phổ thông từ dưới 65% điểm trở xuống.
  4. Tổ chức thi tuyển Online (các thí sinh sẽ được Văn phòng Học viện hướng dẫn thi qua phần mềm Zoom).
  5. Thời gian tổ chức thi tuyển Online ngày 25/8/2021 đối với môn Phật học (thời lượng 120 phút), miễn thi môn Anh văn/ Hán văn.

Thông báo này thay thế cho thông báo số 129/TB-HVPG ngày 12 tháng 8 năm 2021.

Nay thông báo.

Nơi nhận:
–   HĐĐH, HT. Viện trưởng (để b/cáo);
–   HĐ Tuyển sinh, HĐ Coi thi;
–   Văn phòng HV, Phòng Hành chánh (để thực hiện)
–   Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

TT.TS. Thích Nhật Từ