PSO – Ngày 15/11/2022 (nhằm ngày 22/10 năm Nhâm Dần), tại Đại Giới đàn Hiển Pháp PL.2566 tổ chức Đăng đàn Thọ giới cho hơn 100 Tỳ kheo, Sa di, Tỳ kheo Ni, Thức xoa ma na, Sa di Ni và chư Ni cầu giới Đại Tăng truyền trao giới pháp.

Tại Giới trường Tăng (chùa Phật Quang Phổ Chiếu) Ban kiến đàn cung thỉnh HT. Thích Thiện Nhơn đương vi  Hòa thượng Đàn đầu, HT. Thích Huệ Thông Yết ma A Xà Lê, HT Thích Minh Bửu Giáo thọ A Xà Lê. Tại Giới trường Ni (Chùa Bửu Sơn) cung thỉnh Ni trưởng Thích Nữ Như  Thiện làm Đàn đầu Hòa thượng, Ni sư Thích Nữ Như Huệ Yết ma A Xà Lê, Ni sư Thích Nữ Nhu Liên Giáo Thọ A Xà Lê.

Trước khi tấn đàn truyền trao giới pháp, chư vị Hòa thượng Đàn đầu đã có lời giáo giới đến chư giới tử, mỗi đàn ba vị, theo thứ tự lần lượt vào giới trường, Hòa thượng Yết-ma bạch tứ Yết-ma truyền giới Cụ túc cho giới tử. Trong giây phút này, giới tử phải một lòng hướng về Tam bảo, chí thành tha thiết lãnh thọ giới pháp. Nhờ uy thế bỉnh pháp Yết-ma của Đại Tăng mà giới tử mới được thành tựu giới thể.

Sau khi bạch tứ Yết-ma, Hòa thượng Yết-ma hướng dẫn các giới tử xả man y, trao truyền ba y, bình bát, tọa cụ và đãy lọc nước. Đó chính là giới thân huệ mạng mà những ngày sắp tới quý vị ấy phải có bổn phận giữ gìn cẩn mật. Mục đích cứu cánh của hàng đệ tử Phật là giác ngộ và giải thoát mà muốn giải thoát thì phải lấy giới luật làm căn bản.

Nay giới tướng, giới thể đã thành tựu châu viên, giới tử được chính thức dự vào hàng Chúng trung tôn, là thành viên của Tăng-già, đầy đủ pháp nhân và pháp lý thay Như Lai hoằng dương chánh pháp, gìn giữ Thánh tài vô tận của đức Thế Tôn. Đây chính là nền tảng vững chắc cho các giới tử trên bước đường hoằng pháp lợi sanh, thực hiện sứ mệnh tự độ độ tha của người con Phật.

Chiều cùng ngày, Sau khi các Giới tử Ni thọ Tỳ Kheo Ni tại giới trường chùa Bửu Sơn đã di chuyển về chùa Phật Quang Phổ Chiếu cầu giới đại Tăng.

Trước Hội đồng Thập sư Tăng, NS. Thích Nữ Nhu Liên đãi lao Hội đồng Thập sư Ni tác bạch cầu thọ Chánh pháp cho các giới tử. Trước lời thỉnh cầu, Hòa Thượng Yết Ma A Xà Lê – Thượng Huệ hạ Thông đã tùy thuận hứa khả chấp nhận lời thỉnh cầu của giới sư Ni và quang lâm giới trường thực hiện nghi thức Chánh pháp yết-ma cho các giới tử Ni.

Được biết, Đại Giới đàn là một sự kiện trọng đại của Phật giáo, là nơi tuyển người làm Phật, kế thừa và phát huy mạng mạch Phật pháp. Đại Giới đàn Hiển Pháp do BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang tổ chức, được diễn ra từ ngày 14-16/11/2022.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được: