CHÙA THIÊN TRÚC ( JAMBUDĪPĀRĀMA )

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KIẾT GIỚI SIMA

Thứ Năm ngày 22/12/2022, nhằm ngày 29 tháng 11 năm Nhâm Dần.

 • 06 giờ:         Phật tử tề tựu, điểm tâm.

 • 07 giờ:         Cung đón chư tôn đức, tiếp đãi quý khách gần xa.

 • 08 giờ:         Lễ Cắt băng khánh thành

 • 09 giờ 30:     Thuyết Pháp (HT Giác Giới)

 • 11 giờ:         Chư tăng độ ngọ, Phật tử dùng cơm.

 • 14 giờ:         Cung đón chư tôn đức, tiếp đãi quý khách gần xa.

 • 15 giờ:         Thuyết pháp (HT Danh Lung)

 • 19 giờ:         Lễ bái tam bảo, thọ quy giới.

 • 19 giờ 30:     Thuyết pháp (HT Đào Như )

 • 20 giờ 30:     Tụng kinh cầu an và cầu siêu.

Thứ Sáu ngày 23/12/2022, nhằm ngày 01 tháng 12 năm Nhâm Dần.

 • 06 giờ:         Phật tử tề tựu, điểm tâm.

 • 07 giờ:         Cung đón chư tôn đức, tiếp đãi quý khách mời gần xa.

 • 09 giờ 30:     Thuyết pháp (HT Giới Đức)

 • 11 giờ:          Chư tăng độ ngọ, Phật tử dùng cơm.

 • 14 giờ:          Cung đón chư tôn đức, tiếp đãi quý khách gần xa.

 • 15 giờ:          Thuyết Pháp (HT Thiền sư Kim Triệu, USA)

 • 19 giờ:          Lễ bái tam bảo, thọ quy giới

 • 19 giờ 30:     Thuyết pháp (HT Danh Thiệp).

 • 20 giờ:         Tụng kinh an vị Phật.

Thứ Bảy ngày 24/12/2022, nhằm ngày 02 tháng 12 năm Nhâm Dần.

 • 06 giờ:         Phật tử tề tựu, điểm tâm.

 • 07 giờ:         Cung đón chư tôn đức và lãnh đạo chính quyền các cấp.

 • 09 giờ:         Thuyết pháp (HT Bửu Chánh)

 • 10 giờ:         Nghi thức dâng Vêr ngôi chánh điện.

 • 11 giờ:         Chư tăng độ ngọ, Phật tử dùng cơm.

 • 14 giờ:         Cung đón chư tôn đức, tiếp đãi quý khách gần xa.

 • 15 giờ:         Thuyết pháp (Ngài Thiền sư Tejaniya, ở Myanmar)

 • 19 giờ:         Lễ bái tam bảo, thọ quy giới

 • 19 giờ 30:     Thuyết pháp (HT Danh Đổng).

 • 20 giờ 30:     Tụng kinh an lành.

Chủ Nhật ngày 25/12/2022, nhằm ngày 03 tháng 12 năm Nhâm Dần.

 • 03 giờ (sáng):Chư tỳ kheo tăng hành tăng sự theo truyền thống PG Nguyên thủy

 • 08 giờ 30:     Chúc mừng Thượng thọ Đại lão Hòa Thượng Thiền sư Kim Triệu

 • 09 giờ 00:      Thuyết pháp (HT Thiền sư Kim Triệu)

 • 11 giờ 00:       Thọ trai

Hoàn mãn chương trình

                                                                                     BAN TỔ CHỨC

 

Một số hình ảnh ghi nhận: