PSO – Chiều ngày 29/8/2021 tại website chuadaiphuoc.ghpgvn.vn Ngài Tam tạng XII BHADDANTA ABHIJĀTĀBHIVAṀSA (TIPIṬAKADHARA, TIPIṬAKAKOVIDA, DHAMMABHAṆḌĀGĀRIKA) (Bậc Thông Thuộc Tam Tạng, Bậc Thấu Suốt Tam Tạng, Bậc Giữ Gìn Kho Tàng Pháp Bảo) đã thuyết Pháp đến hội chúng với chủ đề “Pháp thiện và pháp bất thiện”. Buổi thuyết Pháp của Ngài Tam Tạng XII thu hút đông đảo Tăng, Ni, Phật tử trong và ngoài nước quan tâm, tham dự với lòng tôn kính vô hạn.

Nhân duyên cũng nhờ nhóm cư sĩ Áo Trắng kết hợp với ĐĐ. Thích Thiện Ngọc, Ủy viên Phân ban Hoằng pháp hải ngoại – Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, trụ trì chùa Đại Phước – Myanmar đã cung thỉnh Ngài ban bố thời pháp thoại trực tuyến đến hàng Phật tử. Được biết đây là buổi thuyết giảng online lần đầu tiên của Ngài Tam Tạng XII đến hội chúng Phật tử Việt Nam, trong buổi lễ, Ngài thuyết pháp bằng tiếng bản địa và ĐĐ. Thích Thiện Ngọc thông dịch.

Chương trình lễ bắt đầu bằng phần giới thiệu về Ngài Tam Tạng XII, thành phần tham dự, thọ Tam quy ngũ giới, thỉnh Pháp sư, thuyết Pháp, khoá tụng kinh chúc phúc, hội chúng chia phước và cầu nguyện phước báu kết thúc buổi lễ.

Đặc biệt trong buổi lễ thuyết giảng của Ngài với nội dung “Pháp thiện và pháp bất thiện” Ngài chỉ dạy mỗi một chúng sanh dù bất kỳ quốc gia nào, con người nào, màu da gì… thì cũng đều bị nghiệp thiện và nghiệp bất thiện chi phối cả. Tất cả chúng sanh tạo nghiệp thiện hay bất thiện thì chính chúng sanh ấy sẽ chắc chắn thừa hưởng quả báo do nhân mà mình đã tạo, người muốn được sự an vui hạnh phúc mà không tạo các hạnh lành, siêng tạo các việc ác rồi mong muốn được sự an vui hạnh phúc, bình an trong hiện tại là chuyện không thể có. Ngược lại, người siêng năng tinh tấn tạo các hạnh lành, không làm các việc ác, tâm ý giữ trong sạch, lúc ấy có người cầu cho khốn khổ thì cũng không được. Với pháp thiện hay pháp bất thiện chúng ta đã tạo thì không một ai có thể lấy đi được, chỉ có chính chúng ta mới thừa hưởng được pháp thiện hay pháp bất thiện ấy và không một ai tới thọ lãnh dùm cho chúng ta được.

Cuối thời pháp, Ngài Tam tạng XII sách tấn toàn thể hội chúng đang nghe pháp nói riêng và tất cả người Việt nói chung, mỗi người ai cũng nên làm lành, lánh ác và thành tựu được nhiều quả báu an vui, tấn hoá trong cuộc sống, Ngài chúc toàn thể luôn được năm pháp chúc mừng trong Phật giáo đó là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và có trí tuệ sáng suốt.

Buổi lễ được thành công tốt đẹp trong niềm hoan hỷ vô biên của đại chúng.

Tin và ảnh: ĐĐ. Thích Thiện Ngọc