PSO – Tối 30/10/Nhâm Dần, khoá lễ sám hối do ĐĐ. Thích Tâm Hiếu, trụ trì chùa Càn Môn tổ chức chia sẽ với đại chúng về sự mầu nhiệm của pháp môn Tịnh Độ.

Đây là pháp môn thù thắng vi diệu được Đức Phật Thích Ca giới thiệu và khuyến khích và các bậc long tượng trong các Tông phái cũng khuyến khích hành giả niệm Phật cầu vãng sinh, như Long Thọ Bồ Tát, Ngài Thế Thân (Thiên Thân), Ngài Thái Hư Đại Sư – người phục hưng Phật giáo Trung Hoa có ảnh hưởng lớn đến phong trào chấn hưng Phật giáo thế giới,trong các giới Phật học trong và ngoài nước đa phần đều biết đến những vị đại sư lỗi lạc này.

Đặc biệt là Ngài Thân Loan Thánh Nhân từ địa vị là một vị hành trì giới Tỳ Kheo, để khẳng định niềm tin sâu sắc vào lời nguyện thứ 18, thứ 19 và khả năng cứu độ từ bi vô lượng của đức Phật A Di Đà nên Ngài đã xin Thầy của mình để xã giới Tỳ Kheo làm Tân Tăng, người cư sĩ tại gia sống với vợ con, chuyên hành trì và xiển dương giáo lý Tịnh Độ Chân Tông rất thịnh hành ở Nhật Bản.

Nguyễn Văn Nguyên