Sáng ngày 29-5 (29-4 Nhâm Dần), chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các Ban chuyên môn trực thuộc và Ban Trị sự các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức đã vân tập về Việt Nam Quốc Tự (Quận 10) dự lễ Bồ tát kỳ đầu trong mùa An cư kiết hạ PL.2566.

Tại Chánh điện Việt Nam Quốc Tự, chư Tăng vân tập trang nghiêm, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp Chủ HĐCM, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM dâng hương bạch Phật; đại chúng cùng nhất tâm đảnh lễ Tam bảo .

Tiếp theo, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng Ban nghi lễ Phật giáo Thành phố xướng lễ tụng kinh Đại bi, chư Tăng nhất tâm đồng tụng niệm và phát lồ sám hối tam nghiệp theo nghi thức thiền môn.

Đại chúng cung thỉnh Hòa thượng Thích Minh Thông trùng tuyên giới luật Tỳ-kheo do Phật chế định.

Đúng như ý nghĩa của nghi thức Bố-tát là ngày định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả tu hành, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, khiến chúng trưởng thành trong sự thanh tịnh, hầu duy trì và phát triển sinh mệnh của Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh.

Như được biết, mùa An cư kiết hạ PL.2566 tại TP.HCM trong 3 tháng (từ ngày 12-4 đến 12-7 âm lịch), chư Tăng Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, các Ban trực thuộc và Ban Trị sự các quận, huyện, thành phố Thủ Đức sẽ cùng vân tập về Việt Nam Quốc thực hiện lễ Bố-tát vào 2 ngày giữa và cuối tháng đến khi mãn hạ.

Mùa an cư kiết hạ năm nay, Phật giáo TP.HCM có hơn 7.000 Tăng Ni đang thực hiện an cư tại các trường hạ tập trung và trú xứ, tùy theo điều kiện mà cùng nhau tinh tấn trau dồi Giới, Định, Tuệ theo thời khóa trú dạ lục thời.

Đăng Huy