PSO – Ban Trị sự GHPGVN Thành phố Tây Ninh, Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Tịnh xá Ngọc Truyền và Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin: Ni trưởng Phổ Liên – Viện chủ Tịnh xá Ngọc Truyền, thế danh Trương Thị Huê, sinh năm Giáp Tý (1924) tân Viên tịch, vào lúc 6h00 ngày 19/4/2019 ( nhằm 15/3/Kỷ Hợi), trụ thế 96 năm, hạ lạp 66 năm. Tang lễ  trang nghiêm tổ chức tại Tịnh Xá Ngọc Truyền, thị xã Tây Ninh,  Tây Ninh.

 

.

Lễ Nhập kim quan Ni trưởng vào lúc 15h30 ngày 19/4/2019

Lễ Viếng bắt đầu 17h00 ngày 19/4/2019

Lễ Tưởng niệm và cung tống kim quan 8h00 ngày 23/4/2019 (nhằm 18/3/Kỷ Hợi).

Lễ Trà tỳ tại Sơn Trang Tiên Cảnh, Hòa Thành, Tây Ninh.

BTS GHPGVN TP. TÂY NINH

Trưởng BTC

 

Đại đức Thích Nghiêm Lâm