Thái Bình: Chùa Vân Linh trailer khóa tu mùa hè 2018

70

https://www.youtube.com/watch?v=dOaJ3OgQZGQ&index=1&list=PLBD760bO2-_BI-_m43QFKxNvXNIZqGs5G&zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBcTlRsTiPIvXRcHoRsbaBdblTNHrOcKYB29fRtCYEdiYSsDePMrbNtLoR28w8dfXR6yjDJGqC30tDZOqEbmlN2yYB29XS71fP28w8ZKqD30mDpOsD29zVG

Thực hiện: Chùa Vân Linh