Con nay quỳ dưới Phật đài

Niềm tin gởi trọn tỏ bày nghĩ suy

Vầng nhật nguyệt, ánh quang huy

Đèn tâm thắp sáng viễn ly vọng trần

Từ vô thỉ, đã bao lần

Si mê lầm lạc quên dần Bụt xưa

Men đời những lúc thích ưa

Nghiệp kia chồng chất sớm trưa phủ mờ

Rồi nay thấy được bến bờ

Con nguyền tinh tấn lý cơ học đòi

Bổn môn soi nẻo luân hồi

Con đường bát chánh trau dồi tánh con.

Thích Pháp Trí

Hiên chùa, ngày 08/5/2020