GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
______________
Số: 002/TB-HĐCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

THÔNG BẠCH
Về việc tổ chức tang lễ Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm
Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Kính gửi:

  • Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;
  • Ban, Viện Trung ương GHPGVN;
  • Ban Trị sự GHPGVN các cấp.

Đại lão Hoà thượng Thích Thanh Đàm, Đức Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình; Nguyên Uỷ viên Hội đồng Trị sự; Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình; Chứng minh Tổ đình Kim Liên; Tổ đình Hàm Ân; Tổ đình Yên Định; Viện chủ chùa Hoà Lạc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Do niên cao, lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 13h30 ngày 18 tháng 01 năm 2022 (nhằm ngày 16 tháng 12 năm Tân Sửu) tại chùa Hoà Lạc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Trụ thế: 98 năm Hạ lạp: 78 năm

Để tưởng nhớ công lao to lớn của Đức Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm đối với Đạo pháp và Dân tộc, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh quyết định tổ chức Lễ tang theo nghi thức cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Kính đề nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các cấp phối hợp tổ chức trang nghiêm trọng thể tang lễ và đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh.

Trân trọng!

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
QUYỀN PHÁP CHỦ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng