THÔNG BÁO TỔ CHỨC TẬP HUẤN VÀ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT TẠP CHÍ VĂN HÓA PHẬT GIÁO VÀ PSO NĂM 2020