Thư mời viết bài kỷ yếu về Tổ sư Như Hiển – Chí Thiền

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỔ ĐÌNH PHI LAI ————–   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- An Giang, ngày 11 tháng 9 năm 2022 THƯ MỜI VIẾT BÀI KỶ YẾU VỀ TỔ SƯ NHƯ HIỂN – CHÍ THIỀN Kính gửi: Chư Tôn … Đọc tiếp Thư mời viết bài kỷ yếu về Tổ sư Như Hiển – Chí Thiền