Sáng ngày 1-8 (nhằm 4-7 Nhâm Dần), chùa Linh Chưởng, quận 3 đã trang nghiêm tổ chức pháp hội Vu Lan, cài hoa hồng và dâng pháp y cúng dường.

Chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, thành viên HĐCM, chứng minh Ban Trị sự PG TP và quận 3; Hòa thượng Thích Giác Liêm, Ủy viên TT HĐTS, Phó Trưởng Ban TT Ban nghi lễ Trung ương, Hòa thượng Thích Thiện Bảo, Ủy viên HĐTS, cùng chư Tôn đức Ban Trị sự PG TP, các quận huyện và chư Tăng Ni PG quận 3.

Sau khi chư Tôn đức quang lâm pháp hội, niệm Phật cầu gia hộ. Dưới sự điều phối của Đại đức Thích Thiện Châu, Phó văn phòng Ban Trị sự PG TP, Phó Trưởng ban TT Ban Trị sự PG quận 3, đạo tràng chùa Linh Chưởng thực hiện nghi thức cài hoa hồng mùa Vu Lan, dâng pháp ý cúng dường chư Tôn đức hiện tiền chứng minh.

Theo đó, Phật tử chùa Linh Chưởng dâng lời cảm niệm về công ơn sinh dưỡng của 2 đấng sinh thành. Thông qua công đức lễ cúng dường pháp y ngày Tự tứ của chư Tăng, nguyện hồi hướng công đức thù thắng lên cha mẹ hiện tiền được phước thọ thăng long, cửu huyền thất tổ quá cố nhiều đời được siêu sanh tịnh độ.

Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh thay mặt chư Tôn đức chứng minh nạp thọ lễ vật cúng dường, tán dường công đức của chư Ni và Phật tử chùa Linh Chưởng đã thực hành lời dạy của Đức Phật là thể hiện tấm lòng tri ân – báo ân đúng với chánh pháp trong mùa Vu Lan Bao Hiếu – ngày chư Tăng Tự tứ.

Đăng Huy