Khi còn tu hạnh Bồ-tát, Đức Phật Dược Sư nơi cõi Tịnh Lưu Ly đã phát nguyện 12 đại nguyện cứu độ chúng sanh, với những ai thực hành lời dạy và có niềm tin trì tụng 12 đại nguyện ấy sẽ được linh ứng trong cuộc sống.

Trải qua gần một tháng chư Tăng và Phật tử chùa Minh Đạo luân phiên trì tụng kinh Dược Sư. Hôm nay, ngày 2-3, ngày cuối cùng của tháng Giêng năm Nhâm Dần, đạo tràng chùa Minh Đạo đã trang nghiêm làm lễ hoàn đàn Dược Sư và thiết lễ trai tăng cúng dường.

Pháp hội Dược Sư Thất Châu tại chùa Minh Đạo khai kinh vào ngày mùng 06 tháng Giêng năm Nhâm Dần, chứng minh và chủ lễ cho pháp hội là Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, Viện chủ chùa Minh Đạo. Thời khoá tụng kinh Dược Sư bắt đầu từ 17h30 hàng ngày cho đến hết tháng Giêng, vào mỗi khoá lễ chư Tăng bổn tự cùng Phật tử tham dự nghiêm mật trì kinh, xướng niệm danh hiệu Phật Dược sư và đảnh lễ 12 đại nguyện của Ngài.

Thay mặt đạo tràng chùa Minh Đạo, Đại đức trụ trì Thích Minh Ân tác bạch trình duyên sự; Trên ý nghĩa cầu quốc thái dân an, nguyện phong đều vũ thuận, được sự chỉ đạo cùa Hòa thượng Viện chủ, chùa Minh Đạo khai mở pháp hội, tụng kinh Dược Sư, niệm danh hiệu Dược sư và thắp đèn cầu an.

Sau gần 1 tháng diễn ra thì pháp hội đã thành tựu viên mãn, đạo tràng chùa Minh Đạo thiết lễ trai tăng tạ ơn Tam-Bảo, cúng dường chư Tôn đức hiện tiền chứng minh để pháp hội được thập phần công đức.

Đãi lao cho chư Tôn Hòa thượng chứng minh, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Thành viên HĐCM đã tán thán công đức của chư Tăng, Phật tử chùa Minh Đạo thiết lập đàn tràng Dược Sư đầu năm đúng như luật, như pháp. Thay mặt cho Tôn đức Tăng hiện diện, Trưởng lão Hòa thượng đồng ý thọ nhận vật phẩm cúng dường, hồi hướng công đức này để thỉnh chư Phật mười phương, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai hiện tọa chứng minh gia hộ cho chúng Phật tử được bồ đề tâm kiên cố, trí tu học vững bền, đồng thời cầu nguyện đất nước được thái bình, dịch bệnh được tiêu trừ, nhà nhà được ấm lo, hạnh phúc.

Đăng Huy