Chiều ngày 5/2 (ngày Rằm tháng Giêng năm Quý Mão), chùa Minh Đạo, quận 3, TP.HCM đã trang nghiêm tổ chức lễ quy y Tam Bảo cho thiện nam, tín nữ các nơi về phát tâm thọ nhận. 

Quang lâm chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Viện chủ chùa Minh Đạo; Đại đức Thích Minh Ân, Ủy viên HĐTS, trụ trì chùa Minh Đạo cùng chư Tôn đức Tăng bổn tự cũng là chư vị giới sư truyền giới.

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, Hòa thượng Viện chủ niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam Bảo, cung thỉnh chư Phật, Bồ tát mười phương hiện tọa đạo tràng chứng minh cho lễ quy y.

Phật tử hiện diện trang nghiêm đối trước Tam Bảo để thành tâm sám hối; Sau đó lắng nghe giới sư nêu ý nghĩa quy y, giải trình tam quy, ngũ giới để người thọ giới tường tận mà chuẩn bị phát tâm thọ trì.

Tiếp đó, Hòa thượng Bổn sư sái tịnh đạo tràng, khai thị cho chúng Phật tử và thực hiện nghi thức truyền tam quy, ngũ giới.

Chúng đệ tử thành kính đảnh lễ tri ân Hòa thượng Bổn sư, chư vị giới sư, rồi thành tâm tuyên thệ phát nguyện đời đời quy y theo Phật – Pháp – Tăng và giữ gìn 5 giới pháp của người Phật tử tại gia đã được Hòa thượng Bổn sư trao truyền.

Khuyến tấn cho chúng đệ tử tại gia, Hòa thượng Viện chủ mong rằng, Phật tử quy y tại chùa Minh Đạo hôm nay đã phát nguyện quy y Tam Bảo và thọ 5 giới pháp thì cần nghiêm túc giữ gìn trong đời sống tại gia của mình.

Đồng thời khi đã là một đệ tử tại gia của Đức Phật, ngoài việc thọ 5 giới pháp thì còn phải tinh tấn học và làm theo thời Phật dạy, hiểu rõ luật nhân quả, hành thiện, tích đức, giúp đời.

Sau đó, chư Tăng và đại chúng đồng hồi hướng công đức để đến toàn thể chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Buổi Lễ quy y Tam Bảo tại chùa Minh Đạo theo đó đã được thành tựu viên mãn.

Công Minh – Minh Ngộ