PSO – Sáng ngày 1/1/2023 (10/12/Nhâm Dần), nhân dịp tết đến xuân về Tổ đình Bửu Quang (171/10 QL 1A, phường Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, TP.HCM) tổ chức lễ dâng cúng bữa ăn (trai tăng) đến chư Tỳ khưu Tăng tại bổn tự PL.2566 – DL.2022.

Tham dự buổi lễ có Sư Minh Tấn, Quản chúng kiêm Quản sự cùng chư Tỳ khưu, tu nữ bổn tự và chư thiện nam tín nữ Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương…gần xa.

Ba nhóm thí chủ buổi lễ gồm các thiện nam, tín nữ như: Đỗ Viết Lập, Nguyễn Ngọc Hùng, Lê Trọng Nhân, gđ Long Hỷ và nhóm….

Mở đầu chương trình lễ trai tăng bằng nghi thức khai kinh Tam Bảo và thuyết pháp do Tỳ khưu Thiện Hạnh đảm nhiệm với đề tài: Thiện pháp của bố thí.

Trong buổi thuyết pháp, Tỳ khưu Thiện Hạnh cho biết hành động tạo nên phước thiện  trong đường tu hành có 10 pháp, trong đó Bố thí (dāna) đứng đầu.

Ðức Phật cho phép Tỳ khưu, Sa di thọ nhận tứ vật dụng của thí chủ dâng cúng là:

– Vật thực (piṇṇapāta): vật thực của Tỳ khưu, Sa di kiếm được bằng cách đi khất thực (xin ăn) từ nhà này sang nhà khác, dầu ít hay nhiều để vào bát vừa đủ ăn một bữa, thọ thực không được quá ngọ (12 giờ trưa). Hoặc có thể nấu bữa ăn tại chùa làm trai tăng dâng cúng chư tăng.

Trong Kinh tạng Ðức Phật thuyết dạy vật bố thí có 10 loại:

1- Bố thí vật thực (annadāna): bố thí các loại thức ăn.
2- Bố thí nước uống (pānadāna): bố thí các loại nước uống.
3- Bố thí vải (vatthadāna): bố thí các loại vải.
4- Bố thí xe cộ (yānadāna): bố thí các loại xe cộ phương tiện đi lại.
5- Bố thí bông hoa (mālādāna): bố thí các loại bông hoa.
6- Bố thí vật thơm (gandhadāna): bố thí các loại mùi thơm.
7- Bố thí vật thoa (vilepanadāna): bố thí các loại vật thoa.
8- Bố thí chỗ nằm (seyyādāna): bố thí các chỗ nằm như: giường, ghế, đồ trải nằm.
9- Bố thí chỗ ở (āvasathagharadāna): bố thí chỗ ở như: chùa, nhà, cốc….
10- Bố thí đèn (padīpeyyadāna): bố thí đèn phát sanh ánh sáng.

Mười loại vật thí này là những vật thường dùng trong đời sống. Ngoài ra, trong đời còn có nhiều vật thí khác đem lại sự lợi ích, thuận lợi trong cuộc sống, không đem lại sự tai hại cho kiếp hiện tại lẫn kiếp vị lai, có thể dùng làm vật bố thí để tạo phước thiện.

Quả báu của thọ thí

Trong 14 hạng cá nhân thọ thí này, thí chủ làm phước thiện bố thí đến hạng nào cũng được 5 quả báu: Sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh  trí tuệ.

Thí chủ làm phước thiện bố thí đến loài súc sanh như chim, cá,… sẽ hưởng được 5 quả báu suốt 100 kiếp.

Thí chủ làm phước thiện bố thí đến hạng phàm nhân phạm giới, không có giới, sẽ được hưởng 5 quả báu suốt 1.000 kiếp.

Thí chủ làm phước thiện bố thí đến hạng phàm nhân có giới đức trong sạch, sẽ được hưởng 5 quả báu suốt 100.000 kiếp.

Thí chủ làm phước thiện bố thí đến hạng phàm nhân ngoài Phật giáo chứng đắc thiền và thần thông, sẽ hưởng được 5 quả báu suốt triệu triệu kiếp hoặc một ngàn tỷ kiếp.

Thí chủ làm phước thiện bố thí đến hành giả đang tiến hành thiền tuệ để chứng đắc bậc Thánh Nhập Lưu, sẽ hưởng được 5 quả báu vô lượng kiếp.

Thí chủ làm phước thiện bố thí đến bậc Thánh Nhập Lưu, sẽ hưởng được 5 quả báu vô lượng kiếp nhiều hơn nữa.

Thí chủ làm phước thiện bố thí đến bậc Thánh Nhất Lai, bậc Thánh Bất Lai, bậc Thánh A-ra-hán, Ðức Phật Ðộc Giác, Ðức Chánh Ðẳng Giác sẽ được hưởng quả báu vô lượng, vô lượng kiếp không sao kể xiết được.

Sau buổi thuyết pháp các thí chủ dâng mâm huê trai tăng và chư tăng bổn tự tụng kinh phúc chúc đến toàn thể quần chúng tín đồ gần xa và hoàn mãn chương trình chư tăng bổn tự thọ nhận vật thực của các nhóm thí chủ.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Phước Hà