Trực tiếp: Đại hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

5