GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
———-
Số: 299/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong GHPGVN của Tu sĩ Thích Minh Pháp, trụ trì chùa Biện Sơn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Căn cứ Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ VI, 2017;

Căn cứ Nội quy Ban Tăng sự Trung ương khóa VIII (nhiệm kỳ 2017 – 2022);

Căn cứ Báo cáo số: 57/BC-BTST của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc về kết quả phiên họp Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc chiều ngày 18/7/2022 về việc giải quyết thông tin liên quan đến vi phạm đạo hạnh của Tu sĩ Thích Minh Pháp, trụ trì chùa Biện Sơn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cách tất cả các chức vụ trong GHPGVN đối với Tu sĩ Thích Minh Pháp (Ủy viên Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc; Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN huyện Yên Lạc).

Điều 2. Giao Ban Tăng sự Trung ương rút khỏi danh sách đề nghị tấn phong hàng giáo phẩm Thượng tọa đối với Tu sĩ Thích Minh Pháp theo tờ trình số 04/TTr-BTSTW ngày 30/12/2019 của Ban Tăng sự Trung ương tại Hội nghị Hội đồng Trị sự kỳ 3 khóa VIII, ngày 10/01/2020.

Điều 3. Giao Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc thi hành kỷ luật đối với Tu sĩ Thích Minh Pháp: tạm đình chỉ chức vụ trụ trì chùa Biện Sơn, biệt chúng sám hối (lễ Phật sám hối, không được tiếp xúc với mọi người) trong 06 tháng.

Điều 4. Ban Tăng sự TW, Ban Văn hóa TW, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc, và Tu sĩ Thích Minh Pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Như điều 4;
– HTCT, PCTTTr;
– Ban TTr HĐTS;
– UBND tỉnh Vĩnh Phúc;
– Ban Tôn giáo (SNV) tỉnh Vĩnh Phúc;
– PA02, CA tỉnh Vĩnh Phúc;
– Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc;
– Lưu VP1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu