Thực hiện: Minh Ân, Hoài Thái, Đăng Huy, Công Minh