[Video] Hội Từ thiện Tường Nguyên (Quận 4) khởi công xây dựng phòng học và 15 cân nhà tình thương tại các tỉnh miền Tây

2

Phúc Hậu