[Video] HT. THÍCH TRÍ QUẢNG: PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO HỘI THẢO KHOA HỌC PHẬT HỌC VIỆT NAM THỜI HIỆN ĐẠI