Để biết thêm chi tiết xin liên lạc:

Sư cô Thích Nữ Huệ Tánh: 0915157455

Đại đức Thích Minh Thuận: 0886424842

Tên Tài khoản: TRUNG TAM TU THIEN XA HOI PHAT QUANG

Ngân hàng SHB Sài Gòn Hà Nội

STK: 0086868600