[Video] NẾP SỐNG NỘI VIỆN CỦA TĂNG NI SINH HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TP.HỒ CHÍ MINH

https://www.youtube.com/watch?v=9h52f1h755Q&feature=emb_title